Referenca Biblike

Lexo Kapitulli i Rastit

Teksti Biblik

Kërko Vargu i Rastit

Fjalori Biblik

Kërko

Indeksi Biblik

Kërko

Hyni në portat e tij me falenderim dhe në oborret e tij me lavde; kremtojeni, bekoni emrin e tij.

Vargu i Ditës - Psalmi 100:4